วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ระเบียบการขอเอกสารจากห้องทะเบียน

ห้องทะเบียน

ห้องทะเบียน  คือ ศูนย์ที่นักเรียนจะสามารถติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับการเป็นนักเรียน
สถานที่                   ชั้น 1  อาคารบุญอิต ห้องทะเบียน-วัดผล
เวลาทำการห้องทะเบียน
                ช่วงเปิดภาคเรียน จันทร์ ศุกร์     เวลา  07.30 16.30  .
เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการเป็นนักเรียนได้แก่
        เอกสารหมายเลข 1    การรับรองการเป็นนักเรียนภาษาไทย
        เอกสารหมายเลข 2    การรับรองการเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษ
        เอกสารหมายเลข 3    ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
        เอกสารหมายเลข 4    แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์                         (ปพ.4)
        เอกสารหมายเลข 5    ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
        เอกสารหมายเลข 6    ใบทรานสคริปต์
        เอกสารหมายเลข 7    ใบคำร้องขอสอบ
        เอกสารหมายเลข 8    ใบคำร้องขอดูคะแนนสอบ
        เอกสารหมายเลข 9    ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
        เอกสารหมายเลข 10   ใบคำร้องลาออกจากการเป็นนักเรียน
        เอกสารหมายเลข 11   ใบคำร้องขอลาพักการเรียนชั่วคราว
        เอกสารหมายเลข 12   แบบยื่นความจำนงขอเทียบโอนผลการเรียน
        เอกสารหมายเลข 13   แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน
ทะเบียนชุดที่ 1  เรื่องการขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
        เอกสารหมายเลข 1    การรับรองเป็นนักเรียนภาษาไทย
        เอกสารหมายเลข 2    การรับรองการเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษ
         เอกสารหมายเลข 5              ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
ข้อปฏิบัติ
   1.กรอกข้อความในเอกสารด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน การขอใบรับรองการเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 2) ต้องเขียนชื่อ สกุล ให้ตรงตามหนังสือเดินทางด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ชัดเจน
   2.รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนขนาด 3X4 เซนติเมตร จำนวน 1 ใบ พร้อมเขียน ชื่อ - สกุล และชั้นเรียนหลังรูป
   3.ยื่นเอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมรูปถ่ายที่ห้องทะเบียนกับครูที่รับผิดชอบ
   4.รับเอกสารหลังวันที่ยื่นคำร้อง 3 วันทำการ
   5.ค่าธรรมเนียมเอกสารชุดละ  20 บาท
ทะเบียนชุดที่ 2  เรื่องการขอเอกสารแสดงผลการเรียน
        เอกสารหมายเลข 3   ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
        เอกสารหมายเลข 4   แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
                       (ปพ.4)
        เอกสารหมายเลข 6   ใบทรานสคริปต์
ข้อปฏิบัติ
1. กรอกข้อความในเอกสารด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนขนาด 3X4 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ พร้อมเขียน ชื่อ - สกุล และชั้นเรียนหลังรูป สำหรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนขนาด 3X4 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ พร้อมเขียน ชื่อ - สกุล และชั้นเรียนหลังรูป (หรือเท่ากับจำนวนเอกสารที่ขอ) สำหรับใบทรานสคริปต์
4. สำเนาสมุดพกทุกหน้าพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า
5.ยื่นเอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมรูปถ่ายและสำเนาสมุดพกที่ห้องทะเบียนกับครูที่รับผิดชอบ
6.รับเอกสารหลังวันที่ยื่นคำร้อง  7  วันทำการ
7. ค่าธรรมเนียมเอกสารชุดละ  20  บาท สำหรับใบทรานสคริปต์
ทะเบียนชุดที่ 3  เรื่องการขอใบคำร้องขอสอบ
     เอกสารหมายเลข 7     ใบคำร้องขอสอบ
     เอกสารหมายเลข 8     ใบคำร้องขอดูคะแนนสอบ
     เอกสารหมายเลข 9     ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
ข้อปฏิบัติ
1.กรอกข้อความในใบคำร้องขอสอบ ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2.ยื่นใบอนุญาตสอบแก้ตัวกับครูงานวัดผล
3. ครูงานวัดผลดำเนินการสอบ
ทะเบียนชุดที่ 4  เรื่องการขอใบคำร้องขอลาออก
    เอกสารหมายเลข 10     ใบคำร้องลาออกจากการเป็นนักเรียน
ข้อปฏิบัติ
1. กรอกข้อความในใบลาออก ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วน
3. ต้องดำเนินการลาออกภายในวันที่ 30 เมษายน มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการ
   ศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาถัดไป
4. ยื่นเอกสารใบคำร้องขอลาออกที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามที่กำหนดที่
   ห้องทะเบียนกับครูที่รับผิดชอบ
5. รับเอกสารหลังวันยื่นคำร้อง 7 วันทำการ
ทะเบียนชุดที่ 5  เรื่องการขอใบลาพักการเรียนชั่วคราว
   เอกสารหมายเลข 11    ใบคำร้องขอลาพักการเรียนชั่วคราว
ข้อปฏิบัติ
1. กรอกข้อความในใบลาพักการเรียนชั่วคราว ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ใบรับรองแพทย์ ในกรณีลาป่วย
3. จดหมายชี้แจงสาเหตุของการลาในกรณีติดตามผู้ปกครองไปต่างประเทศชั่วคราว
ยื่นเอกสารใบคำร้องขอลาพักการเรียนชั่วคราวที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามที่กำหนดที่ห้องทะเบียนกับครูที่รับผิดชอบ
ทะเบียนชุดที่ 6  เรื่องการขอยื่นความจำนงขอเทียบโอนผลการเรียน
   เอกสารหมายเลข 12     แบบยื่นความจำนงขอเทียบโอนผลการเรียน
ข้อปฏิบัติ
1. กรอกข้อความในแบบยื่นความจำนงขอเทียบโอนผลการเรียนด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง
   ชัดเจน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สำเนาสมุดพก (ปพ.6) พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า
4.     สำเนาแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
5. ยื่นแบบความจำนงขอเทียบโอนผลการเรียนที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมหลักฐานตามที่
   กำหนดที่ห้องทะเบียนกับครูที่รับผิดชอบ
ทะเบียนชุดที่ 7  เรื่องแบบสำรวจข้อมูลนักเรียน
   เอกสารหมายเลข 13     แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน
ข้อปฏิบัติ
1. กรอกข้อความในแบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริปต์) ของนักเรียน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสาร
   ถูกต้อง
4. ยื่นเอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดที่ห้องทะเบียนกับครูที่รับ
   ผิดชอบ


การติดต่อสอบถามและขอรับบริการอื่น ๆ
สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว (ศิษย์เก่า)

ช่วงเปิดภาคเรียน  จันทร์ ศุกร์    เวลา  08.00 16.30  น.
ข้อปฏิบัติ
1.กรอกข้อความในใบคำร้องที่ต้องการให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ผมไม่ปิดใบหน้า สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หรือ เท่ากับจำนวนเอกสารที่ขอยกเว้นเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เอกสารหมายเลข 3 ใช้รูปขนาด 3X4เซนติเมตร จำนวน 2ใบ พร้อมเขียน        ชื่อ สกุล และเลขประจำตัวนักเรียนหลังรูป
3.สำเนาสมุดพกทุกหน้า พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า
4.รับเอกสารหลังวันที่ยื่นคำร้อง 7 วันทำการ
5.กรณีไม่มีสำเนาสมุดพกมาแสดงรับเอกสารหลังวันยื่นคำร้อง 15 วันทำการ
6.ยื่นใบคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมรูปถ่ายและหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น
  และรับใบรับเอกสารที่ห้องทะเบียนกับครูที่รับผิดชอบ
7.รับเอกสารตามวันเวลาที่ระบุในใบรับเอกสารที่ห้องทะเบียนออกให้
สำหรับผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการ
                ช่วงเปิดภาคเรียน  จันทร์ ศุกร์         เวลา  07.30 16.30  .
                ช่วงปิดภาคเรียน   จันทร์ ศุกร์  เวลา  08.00 15.00  น.
ข้อปฏิบัติ
1.กรอกข้อความในใบคำร้องที่ต้องการให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2.ยื่นใบคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมหลักฐานตามที่ระบุในใบคำร้องและรับใบ
  รับเอกสารที่ห้องทะเบียนกับครูที่รับผิดชอบ
3.รับเอกสารตามวันเวลาที่ระบุในใบรับเอกสารที่ห้องทะเบียนออกให้